ลำดับ มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร สาขาความร่วมมือ กิจกรรมความร่วมมือ
1.
  1. Central Taiwan Science Park
  2. Feng Chia University
เทคโนโลยีและนวัตกรรม -การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
-การทำวิจัยร่วม
-การแลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
-การพัฒนาความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์
2.
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. สภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์
3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ด้านเศรษฐศาสตร์ พัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรร่วม
3.
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยพะเยา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สิทธิมนุษยชน 1. พัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรร่วม
2. ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน
4.
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยนครพนม
7. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. มหาวิทยาลัยบูรพา
10. มหาวิทยาลัยพะเยา
11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12. มหาวิทยาลัยมหิดล
13. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16. มหาวิทยาลัยศิลปากร
17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
26. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
28. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
29. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 1. วิจัย
2. อื่นๆ
5.
1. Chiang Mai University
2. Nong Lam University - Ho Chi Minh City
3. The People's Committee of Lam Dong Province
วิจัย 1. แลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร
2. วิจัย
3. แลกเปลี่ยนข้อมูล/สิ่งพิมพ์/อุปกรณ์ทางวิชาการ
4. อื่นๆ
6.
1. Warwick Institute
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ทุนการศึกษา 1. ทุน
2. อื่นๆ
7.
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. องค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
8.
1. Chiang Mai University
2. Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung e.V.
3. Kasetsart University
4. Khon Kaen University
5. Mae Fah Luang University
6. Prince of Songkla University
Digital Engineering 1. แลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. วิจัย
9.
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khonkaen University
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University
3. มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajabhat Rajanagarindra University
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhai Barni Rajabhat University
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiang Rai Rajabhat University
10. มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University
11. มหาวิทยาลัยศรีปทุม Sripatum University
12. มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University
13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University
14. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University
15. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University
16. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangala University of Technology Tawan-Ok
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Rajamangala University of Technology Rattanakosin
20. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University
21. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. วิจัย
2. จัดประชุม/สัมมนา
10.
1. Chiang Mai University
2. King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
3. Office of the Royal Development Projects Board (RDPB)
4. Rayong Gas Separation Plant (GSP)
Cold Energy & CO2 Utilization on Temperate Crops Application 1. วิจัย
2. อื่นๆ
11.
1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2. มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการส่งเสริมการฝึกงาน
12.
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
ร่วมมือกันเป็นเคือข่ายดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา ทั้งสองฝ่ายจะร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือ รายละเอียดการดำเนินการ และงบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม
13.
1. Chiang Mai University
2. Institut de recherche pour le developpement
3. Universite Francois Rabelais
เทคนิคการแพทย์ งานวิจัย
14.
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. กระทรวงสาธารณสุข
3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากพอลิเมอร์ที่ดูดซึมได้ วิจัย
15.
  1. กรมการแพทย์
จริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน  
16.
1. Gifu University
2. Kagawa University
วิทยาศาสตร์  
17.
1. Bogor Agricultural University
2. Can Tho UNiversity
3. Chiang Mai University
4. Czech University of Life Sciences Prague
5. Goteborg University
6. Hanoi University of Technology
7. Humboldt University of Berlin
8. Mongolian State University of Agriculture
9. Nanjing Agricultural University
10. National University of Laos
11. Northwest A&F University
12. SupAgro Montpellier
13. Tadulako University
14. Thammasat University
15. Universiti Putra Malaysia
16. University of Economics Hochiminh City
17. University of Gottingen
18. University of Natural Resources and Applied Life Sciences
19. Wageningen University
20. Warsaw University of Life Sciences
วิทยาศาสตร์ Life Sciences
18.
1. Harvard School of Public Health
แพทยศาสตร์ Research and Education collaboration
19.
1. The Integrated Building Engineering Design
2. The Leigh&Orange Organization
3. University of Melbourne
วิทยาศาสตร์  
20.
1. The Network of Africa-Asia University Dialogue for Educational Development
2. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
3. The United Nations University
ทุกสาขาความร่วมมือ Concering the Establishment of a Unitwin Cooperation Programme for Educational Development
21.
1. Chulalongkorn University
2. Gadjah Mada University
3. Kasetsart University
4. Mahidol University
5. University of Agriculture
6. University of Innsbruck
7. University of Vienna
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
เศรษฐศาสตร์
Social Infrastrutures
1. ทางวิชาการ
2. ทางการศึกษา
3.การวิจัยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ
4. การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และ Social Infrastrutures
22.
1. Japan International Cooperation Agency
สังคมศาสตร์ 1.Cspacity Building on the Reture, Repatriation, and reintegration of Trafficked persons in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam
2. International Training of the Trainers on Food Processing under JICA's Third Country Training Programme
23.
  1. Czech University of Life Sciences Praque
Life Sciences  
24.
1. กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมการบินและอวกาศ งานวิจัยองค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอวกาศ
25.
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วิทยาศาสตร์ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน
26.
1. มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกษตรศาสตร์ การจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
27.
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. มหาวิทยาลัยบูรพา
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
28.
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. มหาวิทยาลัยบูรพา
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนไทยด้านสังคมและเศรษฐกิจ
29.
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์ ทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30.
1. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
สถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
31.
1. JICA
2. สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
Food Processing  
32.
1. Harvard School of Public Health
2. Institut de Recherche pour le Developpement
ร่วมจัดตั้ง an International Research and Education Unit  
33.
1. Chiang Mai University (CMU)
2. National Institute of Information and Communications Technology (NICT)
3. Solar-Terrestrial Environment Laboratory , Nagoya University (STEL)
The Ionosphere  
34.
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. มหาวิทยาลัยบูรพา
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8. มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
35.
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เ้ครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
36.
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. มหาวิทยาลัยบูรพา
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์  
37.
1. Kunming Institute of Botany
2. บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ (มหาชน) จำกัด
เภสัชศาสตร์ (สมุนไพร)  
38.
1. กรมประชาสัมพันธ์
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กระทรวงสาธารณสุข
5. กองทัพภาคที่ 3
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
8. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  9. เครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติภาคเหนือ
1. นิเวศน์วิทยา สิ่งแวดล้อม
2. สาธารณสุข
 
39.
1. Chiang Mai University
2. Chulalongkorn University
3. Leopold- Franzens University Innsbruck
4. University of Vienna
ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน  
40.
1. Simon Fraser University
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน  
41.
1. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยพายัพ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
42.
1. คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
โครงการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative City)  
43.
1. Royal University of Fine Arts Phnom Penh
2. Silpakorn University
ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน  
44.
1. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
2. สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
3. สำนักงานประมง จังหวัดเชียงใหม่
4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
5. สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่
6. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
7. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ด้านการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่  
45.
1. University of Jyvaskyla
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสร้างสิ่งประดิษฐ์ " A Process for Fabrication of Microfluidic Gas Chromatographic Colums"  
46.
1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โครงการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจต่อผู้ทดลอง ออกอากาศชั่วคราว  
47.
1. UNESCO, UNU
การพัฒนาการศึกษา  
48.
1. กรมประชาสัมพันธ์
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กระทรวงสาธารณสุข
5. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
6. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  7. เครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติภาคเหนือ
นิเวศน์วิทยา  
49.
1. Chiang Mai University
2. Chulalongkorn University
3. Leopold- Franzens University Innsbruck
4. University of Vienna
ทุกสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน 1. แลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร 2. วิจัย 3. แลกเปลี่ยนข้อมูล/สิ่งพิมพ์/อุปกรณ์ทางวิชาการ
50.
1. Concord College
2. University Claude Bernard LYON1
3. University Paris-Sud 11 in Orsay
วิศวกรรมเครื่องกล แลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร

ลำดับ องค์กร/หน่วยงาน สาขาความร่วมมือ กิจกรรมความร่วมมือ
1.     Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) สตรีศึกษา 1. แลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร
2. วิจัย
3. จัดประชุม/สัมมนา
4. แลกเปลี่ยนข้อมูล/สิ่งพิมพ์/อุปกรณ์ทางวิชาการ
2.     Biotechnology and Molecular Genetics Research Centre nbsp;  
3.     Boehringer Ingelheim International GmbH nbsp;  
4.     Center of the International Cooperation for Computerization nbsp;  
5.     Global Campuses Foundation nbsp;  
6.     Heinrich-Böll-Foundation nbsp;  
7.     Help Age International พยาบาลศาสตร์  
8.     Industrial Technology Research Institute nbsp;  
9.     International Institute for Asian Studies (IIAS) nbsp; เป็นกรอบการดำเนินการจัดประชุมนานาชาติไทยศึกษาที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปี 2017
10.     Japan International Research Center for Agricultural Sciences nbsp;  
11.     Mentorn Barraclough Carey Productions Limited nbsp;  
12.     The BBC World Service Trust nbsp;  
13.     The Sasakawa Foundation nbsp;  
14.     The Tokyo Foundation nbsp;  
15.     The United Nations Children's Fund (UNICEF) การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี  
16.     World Agroforestry Centre สังคมศาสตร์ 1. วิจัย
2. ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน
3. แลกเปลี่ยนข้อมูล/สิ่งพิมพ์/อุปกรณ์ทางวิชาการ
17.     Worldview International Foundation Participatory Communication for Sustainable Development  
18.     องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของราชอาณาจักรสเปน Spanish Agency for International Cooperation, AECID ภาษาสเปน  


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY