ประกาศ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครงาน พนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัต...
13 Nov. 2560 13:55:55

ประกาศรายชื่อ และกำหนดการของผู้เข้ารับการทดสอบ EPTUS

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกให้เข้...
10 Oct. 2560 16:43:04

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test For Undergraduate Students: EPTUS)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ต้องเข้ารับการทดสอบวัดระ...
17 Aug. 2560 14:36:51

ประกาศรายชื่อ และกำหนดการของผู้เข้ารับการทดสอบ EPTUS

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกให้เข้...
05 Apr. 2560 11:22:15

โปรแกรมสองปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครระดับปริญญาโท 2 ปริญญา: ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ...
21 Oct. 2559 10:49:04

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (EPTUS)

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบั...
16 Sep. 2559 16:11:20


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY