การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test For Undergraduate Students: EPTUS)

            

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test For Undergraduate Students: EPTUS)

ซึ่งผลของการทดสอบภาษาอังกฤษจะเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ จึงได้กำหนดจัดการทดสอบ EPTUS ครั้งที่ 2/2017 ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 11 ตุลาคม 2560  ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดสอบทุกวันพุธ ใน 2 ช่วงเวลา คือ

                ช่วงที่ 1 :   09.00 – 11.00 น.

                ช่วงที่ 2 :   13.00 – 15.00 น.

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ และหากประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ  ขอให้กรอกใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้โดยตรงที่

คุณวารุณี  ค๊าสตารี

งานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0 5394 3664

ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560  เวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบฯ วันที่ 15 กันยายน 2560 ทางเว็บไซต์ http://inter.oop.cmu.ac.th

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
EPTUS Applicant.pdf

17 Aug. 2560 14:36:51 [view:938]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY