ประกาศรายชื่อ และกำหนดการของผู้เข้ารับการทดสอบ EPTUS

            

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ และได้ร่วมกับสถาบันภาษา กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test For Undergraduate Students: EPTUS) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ ขอประกาศรายชื่อ และกำหนดการ ของผู้เข้ารับการทดสอบ EPTUS โดยแบ่งเป็น 3 รอบ ตามระยะเวลาดังนี้

- รอบที่ 1  ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น.

- รอบที่ 2  ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น.

สถานที่จัดการทดสอบ EPTUS ณ ห้อง 114 ชั้น 1 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

*ขอให้นักศึกษาไปถึงห้องรับการทดสอบ ก่อนเวลาทำการทดสอบ อย่างน้อย 10-15 นาที*

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามที่ได้แจ้งไว้นี้ ให้เข้ารับการทดสอบ EPTUS ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วย

อนึ่ง ได้เปลี่ยนแปลงการสอบช่วงบ่าย

จาก เวลา 13.00 – 15.00 น. เป็นเวลา 13.30 – 15.30 น.

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายชื่อในประกาศนี้ ให้ติดต่อไปที่

นางสาววารุณี ค๊าสตารี

งานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร. 0 5394 3664   เบอร์ภายใน 4 3664

10 Oct. 2560 16:43:04 [view:877]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY