คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

            

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

- ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ (สอนภาษาไทย)  หมดเขตการรับสมัคร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

- ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ (สอนภาษาอังกฤษ)  หมดเขตการรับสมัคร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถเลือกเรียนได้ 2 หลักสูตร คือ

- หลักสูตรปริญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Single Degree)

- หลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree) ปริญญาจาก School of Public Health, University of Minnesota และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ (สอนภาษาไทย)

หมดเขตการรับสมัคร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

ตามรายละเอียดดังแนบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Master of Public Health.pdf

25 Jan. 2561 16:24:27 [view:61]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY