โครงการ ASEM Work Placement Programme

            

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Program (AWPP) ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรม และได้ดำเนินโครงการฯ ระยะนำร่องสิ้นสุดในปี 2560 และจะดำเนินโครงการฯ ต่อระยะที่ 2 เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยในปี 2561 สกอ. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเดินทางไปฝึกงานที่สถานประกอบการในประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี จำนวน 16 คน เหมาจ่ายคนละ 60,000 บาท และขอให้ มช. เสนอชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (ไม่จำกัดสาขา) จำนวนไม่เกิน 4 คน เป็นผู้สมัครหลัก 2 คน (เดินทางไปเยอรมนี 1 คน และ เบลเยี่ยม 1 คน) และผู้สมัครสำรอง จำนวน 2 คน พร้อมเอกสารการสมัคร จำนวน 2 ชุด ไปยัง สกอ. ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

นักศึกษาที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารที่ครบถ้วน ผ่านคณะที่สังกัด เพื่อคณะจักได้คัดเลือก จำนวน 1 คน ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือ 4 คน เป็นผู้สมัครหลัก 2 คน (เดินทางไปเยอรมนี 1 คน และ เบลเยี่ยม 1 คน) และผู้สมัครสำรอง จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ ต่อไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
ASEM Work Placement Programme (DeadlineToIRD07May2018).pdf

30 Jan. 2561 16:12:44 [view:599]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY