โครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ Generation Study Abroad ประจำปี 2561

            

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดทำโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ Generation Study Abroad ประจำปี 2561  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอเมริกันเข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสหรัฐอเมริกา  

โครงการนี้มีระยะเวลาโครงการ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2561 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน ประกอบด้วยนักศึกษาอเมริกัน 20 คน และนักศึกษาไทย 20 คน 

เว็บไซต์ของโครงการ : http://thaioverseastudy.com/

สกอ. ขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 คน โดยสกอ. จะให้การสนับสนุนค่าเดินทางในประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการให้สมัครผ่านคณะต้นสังกัด  เพื่อเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561

21 Feb. 2561 13:43:26 [view:127]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY