มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ได้เพิ่มพูนทักษะด้านภาษาต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ สัมผัสกับประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำและมหาวิทยาลัยคู่มิตร รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสาร เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และเรียนรู้ความหลากหลายของสังคมข้ามวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ โดย ผู้สมัครทุกราย ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (EPTUS) เรียบร้อยแล้ว ตามไฟล์ที่แนบ

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ จะมีการทดสอบทุกวันพุธ ดังนี้

1. วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
ช่วงที่ 1 09.00 - 11.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
ช่วงที่ 2 13.00 - 15.00 น. (ลงทะเบียน 12.30 น.)
ช่วงที่ 3 15.30 - 17.30 น. (ลงทะเบียน 15.00 น.)

2. วันพุธที่ 14 กันยายน 2559
ช่วงที่ 1 09.00 - 11.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
ช่วงที่ 2 13.00 - 15.00 น. (ลงทะเบียน 12.30 น.)
ช่วงที่ 3 15.30 - 17.30 น. (ลงทะเบียน 15.00 น.)

3. วันพุธที่ 21 กันยายน 2559
ช่วงที่ 1 09.00 - 11.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
ช่วงที่ 2 13.00 - 15.00 น. (ลงทะเบียน 12.30 น.)
ช่วงที่ 3 15.30 - 17.30 น. (ลงทะเบียน 15.00 น.)

4. วันพุธที่ 28 กันยายน 2559
ช่วงที่ 1 09.00 - 11.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
ช่วงที่ 2 13.00 - 15.00 น. (ลงทะเบียน 12.30 น.)
ช่วงที่ 3 15.30 - 17.30 น. (ลงทะเบียน 15.00 น.)

และ
5. วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559
ช่วงที่ 1 09.00 - 11.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

ขอให้นักศึกษาที่จะเข้าร่วมการทดสอบดังกล่าว ให้ไปลงทะเบียน ตามเวลาที่กำหนด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
EPTUS.pdf

16 Sep. 2559 16:11:20 [view:208]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY