ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครระดับปริญญาโท 2 ปริญญา: ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ The Master of "Modélisation et Simulations en Mécaniques" (Modelling and simulation in mechanics) Département de Mécanique, Faculté des Sciences, Université de Montpellier ประเทศฝรั่งเศส, ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด ได้ที่ http://me.eng.cmu.ac.th/new/?p=920 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ (053) 94 4146

21 Oct. 2559 10:49:04 [view:195]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY