เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับฝึกงานภายใต้โครงการ AIMS และการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ AIMS ของเกาหลี

            

13 Jun. 2560 14:02:19 [view:157]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY