ข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ต่างประเทศ (ODA)

            

แบบฟอร์มข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ต่างประเทศ (ODA) และคำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม ทั้งนี้ โปรดส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ให้กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  พร้อมทั้งส่งไฟล์แบบฟอร์มไปที่อีเมล์ irdcmu@gmail.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
ODA_form.xls
ODA_form_description.doc

13 Feb. 2561 11:33:42 [view:56]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY