ข้อมูลการจัดหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2560-2561

            

กองวิเทศสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์คณะ/ส่วนงานให้ข้อมูลการจัดหลักสูตรร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2560-2561 โดย

1. คณะที่เคยส่งข้อมูลหลักสูตรร่วมในปี 2558-2559 มาแล้ว ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โปรดตรวจสอบข้อมูลเดิมตามไฟล์ที่แนบ  หากมีการแก้ไขเพิ่มเติม ก็สามารถแก้ไขในไฟล์เดิมได้เลย

2. คณะที่มีการเปิดหลักสูตรร่วมใหม่ ให้กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่แนบ

โปรดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมส่งไฟล์เอกสารทางอีเมล์ irdcmu@cmu.ac.th 

16 Feb. 2561 10:29:20 [view:89]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY