แบบฟอร์มการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (EPTUS)

            

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสถาบันภาษา ได้กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test For Undergraduate Students: EPTUS ในปี 2560 ครั้งที่ 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในทุกวันพุธของเดือนมีนาคม 2560 โดยเริ่มในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ใน 2 ช่วงเวลา คือ

ช่วงที่ 1   09.00 - 11.00 น.  ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.

ช่วงที่ 2   13.00 - 15.00 น.  ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

นักศึกษาที่สนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้จัดส่งใบสมัครให้

คุณวารุณี  ค๊าสตารี

งานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

โทร. 0 5394 3664

ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
EPTUS Applicant.docx

09 Feb. 2560 16:30:59 [view:1991]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY