แบบสำรวจข้อมูลด้านสถานการณ์การศึกษาภาษาจีน ในช่วงปีการศึกษา 2555-2559

            

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความประสงค์สำรวจข้อมูลด้านสถานการณ์การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ในช่วงก่อนและหลังจากที่สาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดนโยบาย "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road Initiative)" เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาจีนระหว่างประเทศไทยกับจีน รายละเอียดดังแนบ

กองวิเทศสัมพันธ์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์คณะมนุษยศาสตร์ และสถาบันภาษา ดำเนินการกรอกข้อมูลด้านสถานการณ์การศึกษาภาษาจีน ในช่วงปีการศึกษา 2555-2559 ของ สกอ. ดังแนบ และส่งให้ งานพัฒนาสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยขอให้ส่งไฟล์แบบสำรวจดังกล่าว ไปที่ E-mail: irdcmu@cmu.ac.th ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

16 Feb. 2560 14:07:33 [view:178]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY