ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ Global ณ University of Turku ประเทศฟินแลนด์ Autumn Semester

            

University of Turku ประเทศฟินแลนด์ ขอแจ้ง Deadline for Application สำหรับ Autumn Semester และประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ Erasmus+ Global ณ University of Turku, Finland ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 5 เดือน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรายเดือน เดือนละ 850 ยูโร และได้รับเงินทุนสนับสนุนสำหรับการเดินทาง 820 ยูโร

โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus + Global ณ University of Turku ประเทศฟินแลนด์

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

5 เดือน

Autumn Semester

วันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2561

Spring Semester

วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับในระดับปริญญาตรีและโท

2. มีความสามารถในด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับ B1 ขึ้นไป*

เอกสารประกอบการสมัคร

1. Application Form

2. เอกสารแสดงความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL (ถ้ามี)

3. Recommendation Letter จากคณะต้นสังกัด

4. สำเนา Transcript

5. Curriculum Vitae ตามแบบฟอร์ม Europass

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose

6. รูปถ่าย 1 รูป

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

1. มนุษยศาสตร์

2. แพทยศาสตร์

3. นิติศาสตร์

4. สังคมศาสตร์

5. ศึกษาศาสตร์

6. เศรษฐศาสตร์

 

รายวิชาที่สามารถสมัครเรียนใน Autumn Semester

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนใน Autumn Semester ได้ที่ http://www.utu.fi/en/studying/exchange-students/courses/Pages/home.aspx

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครที่คณะเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกและเสนอชื่อจากคณะ เอกสารการสมัครทั้งหมดจะต้องถึงกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Erasmus+ Student Mobility Application Form 2018.docx

18 Jan. 2561 13:12:33 [view:2182]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY