โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ochanomizu University ประจำปี 2018

            

Ochanomizu University (OU) ประเทศญี่ปุ่น แจ้งให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษา จำนวน 1 ราย เพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2018  Japanese Government (MEXT) Scholarship 2018 (Research Students)  โดยผู้สมัครรับทุนต้องเป็นผู้ที่เรียนดี และมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี  

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้จัดทำใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และให้คณะต้นสังกัดเสนอชื่อให้กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดทุน พร้อมใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบ

18 Jan. 2561 13:12:19 [view:236]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY