โครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development Program

            

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่า Department of Foreign Affairs, Trade and Development ประเทศแคนาดา ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้โครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่อาศัยในประเทศสมาชิกอาเซียนไปศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดา ทั้งนี้ ทุนการศึกษาจะครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดย DFATD จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน ประกอบด้วย ค่าวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางในประเทศแคนาดา รวมถึงค่าหนังสือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการวิจัย

 

นักศึกษาผู้ที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ไปยังสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อดำเนินการสมัครร่วมกัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณนิจวรรณ  ศรีวิบูลย์

สำนักงานทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

โทร. 0 2646 4332

E-mail: nitchawan.sriviboon@international.gc.ca รายละเอียดตามแนบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development Program.pdf

18 Jan. 2561 13:17:04 [view:363]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY