โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University, Japan

            

Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Fall Semester and Spring Semester) จำนวน 2 คน ดังนี้

1. KUINEP – สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ KUINEP มิใช่การศึกษาภาษาญี่ปุ่น แต่มุ่งเน้นการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น และศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น โครงการดังกล่าวกำหนดให้นักศึกษาเรียนอย่างน้อย 6 วิชา ในแต่ละภาคการศึกษา และผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (TOEFL iBT 79 or IELTS 6.5)

2. General Exchange (GEA – GESR) Program

- Special Auditor – สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก เปิดสอนหลักสูตรเป็นภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี (N1)

- Special Research – สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก เป็นหลักสูตรที่เน้นการทำวิจัย ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น (N1) และ/หรือภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (TOEFL iBT 79 or IELTS 6.5)

KU ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาแบบ online ในลำดับแรก และส่งเอกสารการสมัครถึง KU ดังนี้

- Fall Semester  ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561  และ 28 กุมภาพันธ์ 2561

- Spring Semester ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561  และ 30 กันยายน 2561

และจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบในเดือนกรกฎาคม 2561 / มกราคม 2562  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://area34.smp.ne.jp/area/table/19524/bd0zkA/M?S=oelbt2sikfo รายละเอียดดังแนบ

 

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่สังกัด เพื่อคณะจักได้ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ โดยให้จัดส่งดังนี้

Fall Semester  ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561

Spring Semester  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หากพ้นกำหนดการส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้ข้างต้น จะถือว่าคณะไม่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมัคร  และกองวิเทศสัมพันธ์จักได้ดำเนินการต่อไป

22 Jan. 2561 15:17:10 [view:395]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY