ขอพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ UMAP Student Connection Online (USCO) Program C

            

สำนักเลขาธิการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ UMAP International Secretariat: UMAP IS เชิญชวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UMAP : Program C ประจำปี 2561 โดย Program C เป็นหลักสูตรระยะสั้น ระยะเวลาโครงการฯ ประมาณ 1-4 สัปดาห์ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ และหาก มช. สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โปรดกรอกข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการประชาสัมพันธ์ตามแบบฟอร์ม Outline of Proposal for Program C ดังแนบ และจัดส่งไฟล์เอกสารไปยัง UMAP IS ที่ umap-is@umap.org และสำเนาแจ้ง สกอ. ที่ akanit.kin@mua.go.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

- คณะ/ส่วนงานใด ที่สนใจในหลักสูตรที่ต้องการประชาสัมพันธ์ โปรดกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งให้ กองวิเทศสัมพันธ์ ที่ irdcmu@gmail.com และสำเนาที่ warunee.k@cmu.ac.th ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561  เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่สังกัด เพื่อคณะจักได้ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 2 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

25 Jan. 2561 15:57:22 [view:230]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY