โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus

            

University of Ryukyus ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2018-2019 University of Ryukyus Student Exchange Program (Fall Semester) จำนวน 2 โครงการ คือ

Short-term Regular Program (STRP)

เป็นทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปเรียนระยะสั้น หรือระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาวิจัย โดยระยะเวลาการแลกเปลี่ยนจะมี 2 ระยะเวลา คือ 6 เดือน และ 1 ปี สำหรับโครงการนี้ จะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน และผู้สมัครทุนประเภทนี้จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ ดี

University of the Ryukyus Short-Term Student Exchange Programs

เป็นทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 11 เดือน ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สมัครประเภทนี้ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (มีผลการสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL 500  TOEIC 590 หรือ IELTS 5.5)

นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้จัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่สังกัด เพื่อคณะจักได้ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังแนบ

29 Jan. 2561 10:37:40 [view:219]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY