โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อไปศึกษา  ณ Mie University

            

Mie University ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดส่งรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2018 Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship ให้กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่ใจทราบ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 โดยผู้ที่จะสมัครรับทุนต้องมีความรู้ในภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

นักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด) ผ่านคณะที่สังกัด เพื่อคณะจักได้ดำเนินการเสนอชื่อนักศึกษา จำนวน 1 ราย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mie-u.ac.jp/international/studyabroad/prospective/types-procedures/government/japanese-studies.html

http://www.mie-u.ac.jp/en/international/studyabroad/prospective/types-procedures/government/japanese-studies.html

29 Jan. 2561 14:33:43 [view:434]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY