โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shizuoka University, Fall Semester 2018

            

Shizuoka University, Japan ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสำหรับ Fall Semester 2018 โดยพร้อมที่จะรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย เข้าร่วมโครงการระยะสั้น 6 เดือน - 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถเตรียมเอกสารการสมัคร และส่งให้ Shizuoka University ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามรายละเอียดที่แนบ

นักศึกษาที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ โปรดจัดส่งเอกสารการสมัครตามรายละเอียดที่ระบุ ผ่านคณะที่สังกัด เพื่อคณะจักได้ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Shizuoka University_Fall Semester 2018 (DeadlineToIRD19Mar2018).pdf

30 Jan. 2561 16:19:49 [view:393]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY