โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SPACE 2016-2017  ณ Saga University, Japan

            

Saga University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SPACE 2018-2019 Fall Semester (October 2017) และ Spring Semester (tentative-Apil 2018) จำนวน 2 ประเภท ดังนี้

1. SPACE-E เป็นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

2. SPACE-J เป็นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่สังกัด เพื่อคณะได้จักได้ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ สำหรับ

Fall Semester ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

Spring Semester ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561

เพื่อดำเนินการต่อไป  รายละเอียดตามแนบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
SPACE 2018-2019 Fall Semester and Spring Semester.pdf

02 Feb. 2561 15:48:40 [view:319]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY