ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ UMAP Student Connection Online (USCO)

            

ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือ UMAP Student Connection Online Project: program A&B USCO 1/2018 (Autumn 2018) ให้นักศึกษาทราบ นั้น

สำนักเลขาธิการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิก (UMAP IS) ได้แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และกำหนดการรับสมัคร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจทราบ ตามรายละเอียดดังแนบ

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดจัดทำใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านคณะที่สังกัด เพื่อคณะจักได้ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
UMAP Student Connection Onlince (USCO DeadlineToIRD26Feb2018).pdf

13 Feb. 2561 16:04:12 [view:200]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY