โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  ณ Yamaguchi University, Japan

            

Yamaguchi University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Exchange Program for Fall 2018 และ Spring 2019 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง สำหรับทุน JASSO ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งยืนยันจาก Yamaguchi University รายละเอียดดังแนบ

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ให้จัดทำใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่สังกัด เพื่อคณะจักได้ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ ตามระยะเวลาของโครงการดังนี้

- โครงการ Fall Semester  ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561

- โครงการ Spring 2019  ภายในวันที่ 1 กันยายน 2561

เพื่อกองวิเทศสัมพันธ์ จักได้ดำเนินการต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.yamaguchi-u.ac.jp/english.html

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Exchange Program for Fall 2018 and Spring 2019.pdf

16 Feb. 2561 11:20:00 [view:463]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY