โครงการแลกเปลี่ยน ณ Kumoh National Institute of Technology, Korea

            

Kumoh National Institute of Technology ประชาสัมพันธ ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา KIT Exchange Program of Fall 2018 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียดโครงการ พร้อมใบสมัครตามเอกสารที่แนบ และขอให้คณะเสนอชื่อนักศึกษา จำนวน 1 ราย (หากมีผู้สมัคครมากกว่า 1 ราย โปรดจัดลำดับ) พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

09 Mar. 2561 11:36:51 [view:244]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY