โครงการ UMAP Student Connection Online Program C 2019

            

สำนักเลขาธิการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ UMAP International Secretariat ได้เชิญชวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UMAP Program C 2019 โดย Program C การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ และหากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โปรดกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ที่ E-mail : irdcmu@gmail.com ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

21 Dec. 2561 14:01:33 [view:42]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY