ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน


by งานพัฒนาสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


            

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน*

บรูไนดารุสซาลาม
พื้นที่            5,765  ตารางกิโลเมตร
ประชากร     381,371  คน
เมืองหลวง   บันดาร์เสรีเบกาวัน
GDP            13.537  พันล้าน USD
สกุลเงิน       ดอลลาร์บรูไน

กัมพูชา
พื้นที่          181,035  ตารางกิโลเมตร
ประชากร    14.2  ล้านคน
เมืองหลวง  พนมเปญ
GDP           7.26  พันล้าน USD
สกุลเงิน      เรียล

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
พื้นที่           5,193,250  ตารางกิโลเมตร
ประชากร    245.5  ล้านคน
เมืองหลวง  กรุงจาการ์ตา
GDP           364 พันล้าน USD
สกุลเงิน      รูเปียห์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พื้นที่            236,800 ตารางกิโลเมตร
ประชากร     ประมาณ 6 ล้านคน
เมืองหลวง   เวียงจันทน์
GDP            3.4 พันล้าน USD
สกุลเงิน       กีบ

มาเลเซีย
พื้นที่            329,758 ตารางกิโลเมตร
ประชากร     27.17 ล้านคน
เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์
GDP           187.70 พันล้าน USD
สกุลเงิน      ริงกิต

สหภาพพม่า
พื้นที่            657,740 ตารางกิโลเมตร
ประชากร     48.8 ล้านคน
เมืองหลวง   เนปิดอร์
GDP            9.3 พันล้าน USD
สกุลเงิน       จ๊าต

ฟิลิปปินส์
พื้นที่             298,170 ตารางกิโลเมตร
ประชากร       91 ล้านคน
เมืองหลวง    มะนิลา
GDP             142.3 พันล้าน USD
สกุลเงิน        เปโซ

สาธารณรัฐสิงคโปร์
พื้นที่              699.4 ตารางกิโลเมตร
ประชากร       4.6 ล้านคน (2550)
เมืองหลวง    สิงคโปร์
GDP             147,542 ล้าน USD
สกุลเงิน        ดอลลาร์สิงคโปร์

ราชอาณาจักรไทย
พื้นที่              514,000 ตารางกิโลเมตร
ประชากร       65,493,296 ล้านคน
เมืองหลวง    กรุงเทพมหานคร
GDP             559.5 พันล้าน USD
สกุลเงิน        บาท

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
พื้นที่              331,690 ตารางกิโลเมตร
ประชากร        86 ล้านคน
เมืองหลวง     ฮานอย
GDP              73.5 พันล้าน USD
สกุลเงิน         ด่ง


* ข้อมูลจากกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ  ณ วันที่ 11 กันยายน 2551

04 Aug. 2559 10:19:43
[view:2060]


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY