ยุทธศาสตร์ความเป็น Internationalisation ของ The University of Vienna


by สิทธิพร ฤทธิสรไกร
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


            International Office ของ The University of Vienna ประเทศออสเตรีย ได้จัดทำรายการประจำปีด้านวิเทศสัมพันธ์ International Report 2013 โดยนอกจากการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ในปี 2013 แล้ว ยังมีรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ด้าน Internationalisation ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ถูกใช้เป็น 'แผนที่เดินทาง Roadmap ' ของมหาวิทยาลัย ด้านวิเทศสัมพันธ์


20 Dec. 2556 11:37:53
[view:626]


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY