ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556


by สิทธิพร ฤทธิสรไกร งานพัฒนาสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


            สรุปข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จำแนกตามประเภทนักศึกษา ประเทศ คณะ/ส่วนงาน และสาขาวิชา

24 Jun. 2557 15:26:58
[view:720]

 


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY