สรุปผลการดำเนินงานกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2557


by นางสาววรลักษณ์ สุธีรวรรธนา
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


            

15 Dec. 2557 14:22:32
[view:521]


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY