คำอธิบายตัวชี้วัดด้านความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ของ QS World University Ranking


by สิทธิพร ฤทธิสรไกร
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


            

 QS Data Definitions
คำอธิบายความหมาย/คำจำกัดความของตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ QS World University Ranking ใช้ ในการประเมินอันดับมหาวิทยาลัยโลกในแต่ละปี โดยในส่วนตัวชี้วัดด้านความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์ มีจำนวน 4 ตัวชี้วัด และแต่ละตัวชี้วัดมีคำจำความหรือคำอธิบาย ดังนี้
1.International Faculty (อาจารย์ต่างชาติ)
คำอธิบาย : จำนวนบุคลากรสายวิชาการ ที่มาทำหน้าที่ สอน และ/หรือ ทำวิจัย ในระยะเวลา อย่างน้อย 3 เดือน
เป็นผู้ถือสัญชาติต่างชาติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาปริญญาเอกที่ไปทำหน้าที่สอน ผู้ประจำในโรงพยาบาล
นักวิชาการแลกเปลี่ยน และบุคลากรคณะชั่วคราว
2.International Students (นักศึกษาต่างชาติ)
คำอธิบาย :
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลังบัณฑิตศึกษา ที่มาศึกษา/ทำวิจัย/ปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
- หากเป็นนักศึกษาในหลักสูตรภาคฤดูร้อน และ/หรือ หลักสูตรด้านภาษา ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (undergraduate degree program) และนักศึกษาสามารถได้รับหน่วยกิตเพื่อนำไปเป็นส่วนในการสำเร็จการศึกษา ให้ถือว่านักศึกษาเหล่านี้เป็น ‘นักศึกษานานาชาติในระดับปริญญาตรี’
แต่หากหลักสูตรภาคฤดูร้อน และ/หรือหลักสูตรด้านภาษานั้น ไม่ใช่เป็นหลักสูตรเพื่อรับปริญญา ให้ถือว่านักศึกษาเหล่านี้เป็น ‘นักศึกษานานาชาติทั้งหมด'
3. Exchange Students - Inbound (นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ)
คำอธิบาย :
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลังบัณฑิตศึกษา ที่มาศึกษา/ทำวิจัย/ปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
- โครงการแลกเปลี่ยนที่ให้หน่วยกิต แต่มีระยะเวลาโครงการน้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา จะไม่ถูกนับรวม
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จะต้องมีลักษณะเป็นโครงการทางวิชาการ และมีการรับรองโดยข้อตกลงอย่างเป็นทางการในระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง
4. Exchange Students - Outbound (นักศึกษา มช. ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน)
คำอธิบาย :
- จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลังบัณฑิตศึกษา ที่ไปศึกษา/ทำวิจัย/ปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
- โครงการแลกเปลี่ยนที่ให้หน่วยกิต แต่มีระยะเวลาโครงการน้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา จะไม่ถูกนับรวม
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จะต้องมีลักษณะเป็นโครงการทางวิชาการ และมีการรับรองโดยข้อตกลงอย่างเป็นทางการในระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง

04 Aug. 2559 15:10:08
[view:845]

 


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY