นักวิชาชีพต่างๆ ใช้ชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


by สิทธิพร ฤทธิสรไกร
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


            

ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคม (ASEAN Community) ในต้นปี 2559 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการหนึ่งของการเข้าสู่ความเป็นประชาคมของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ประการหนึ่ง คือ การเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ใน 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่

    วิชาชีพที่เกี่ยวกับการรักษาหรือการแพทย์ (Medical services)
    วิชาชีพที่เกี่ยวกับทันตกรรม (dental services)
    วิชาชีพพยาบาล (nursing services)
    วิชาชีพด้านวิศวกรรม  (engineering services)
    วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม (architectural services)
    วิชาชีพเกี่ยวกับการสำรวจ หรือนักสำรวจ (surveying qualification)
    วิชาชีพบัญชี (accountancy services)

ดังนั้น เราลองมาดูว่านักวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักปฏิบัติการในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ มีชื่อเรียกหรือชื่อตำแหน่งเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร (อ้างอิงจากรายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรียน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)


กลุ่มปฏิบ้ติการและวิชาชีพ

1. นักจิตวิทยา - Psychologist
2. นักช่างศิลป์ - Artist, Craftsman, Academic Artist, Art Technician
3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ - Medical Scientist
4. นักสถิติ - Statistician
5. นักวิทยาศาสตร์เกษตร - Agricultural Scientist
6. นักอาชีวบำบัด - Vocational Therapist
7. นักเวชสถิติ - Medical Statistician
8. นักโภชนาการ - Nutritionist
9. นักวิทยาศาสตร์ - Scientist
10. นักสังคมสงเคราะห์ - Social Worker
11. นักสุขศึกษา - Health Educator
12. นักเอกสารสารสนเทศ - Information Specialist
13. นิติกร - Lawyer
14. บรรณารักษ์ - Librarian
15. นักการเงินและบัญชี - Finance Officer and Accountant
16. นักตรวจสอบภายใน - Internal Auditor
17. พนักงานปฏิบัติงาน - Operational Officer
18. พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน - Teaching Assistant
19. พนักงานรังสีเทคนิค - Radiologic Technology Assistant
20. พนักงานวิทยาศาสตร์ - Scientific Officer
21. พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ - Medical Science Officer
22. พนักงานอาชีวบำบัด - Vocational Therapy Officer
23. พนักงานโภชนาการ - Nutrition Officer
24. เจ้าหน้าที่สำนักงาน - Office Staff
25. พนักงานช่าง - Technician

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

1. แพทย์ - Medical Physician
2. ทันตแพทย์ - Dentist
3. เภสัชกร - Pharmacist
4. วิศวกร - Engineer
5. สัตวแพทย์ - Veterinarian
6. พยาบาล - Registered Nurse
7. สถาปนิก - Architect
8. นักเทคนิคการแพทย์ - Medical Technologist
9. นักรังสีการแพทย์ - Radiologic Technologist
10. นักกายภาพบำบัด - Physical Therapist
11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - Computer Scientist, IT Specialist
12. นักวิชาการช่างทันตกรรม - Dental Technical Officer
13. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม - Dental Practitioner
14. ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล - Nursing Practitioner
15. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม - Pharmacy Practitioner
16. นักกิจกรรมบำบัด - Occupational Therapist
17. นักฟิสิกส์การแพทย์ - Medical Physicist

08 Nov. 2559 14:18:19
[view:2950]

 


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY