เอกสาร/แบบฟอร์ม/แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการขอ/ต่ออายุการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (VISA)


by สุธาลี ทองมี
บัณฑิตวิทยาลัย


            

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิเทศสัมพันธ์ และการดูแลนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 3 พย. 2559 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับเอกสารประกอบการบรรยาย สามารถ download ได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/main.php…

พร้อมนี้ขอแนบไฟล์เอกสาร/แบบฟอร์ม/แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการขอ/ต่ออายุการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (VISA) มาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร.053-942422

08 Nov. 2559 15:35:52
[view:405]


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY