ขอประชาสัมพันธ์ทุน 1st AUAP-ZU Scholarships for the Year 2017

            

ด้วย The AUAP Secretariat ร่วมมือกับ Zhengzhou University, China เสนอทุน “1st AUAP-ZU Scholarships for the Year 2017”  ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท 25 ทุน ระดับปริญญาเอก 25 ทุน โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จะได้รับการสนับทุน ดังนี้

               1 ทุนระดับปริญญาโท        :  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก และค่ารับ-ส่งจากสนามบิน

               2 ทุนระดับปริญญาเอก       :  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก และค่ารับ-ส่งจากสนามบิน และค่าใช้จ่ายรายเดือน 3000 หยวนทั้งนี้  ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าประกัน ผู้รับทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

               AUAP ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการรับทุน  จำนวน 1 ราย สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครฯ โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ  พร้อมส่งเอกสารการสมัครรับทุนที่ครบถ้วนผ่านคณะต้นสังกัด มาถึงกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560   ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจมากกว่า 1 ราย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 1 รายเพื่อเสนอชื่อไปยังแหล่งทุน ต่อไป

09 May. 2560 11:40:15 [view:415]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY