ทุน HYI Joint Scholarship Program

            

ด้วย  ได้รับแจ้งจาก Harvard-Yenching Institute (HYI) แจ้งเรื่องทุน joint doctoral scholarship programs โดยให้โควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอชื่อผู้รับทุนได้ 2 ราย

ทุนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นทุนสำหรับอาจารย์ นักวิจัย หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ดังนี้

1 Joint HYI-NUS Doctoral Scholarship

2 Joint HKU-HYI Doctoral Scholarship

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ไปยัง NUS และ/หรือ HKU โดยตรง  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่            

NUS-HYI:  http://www.nus.edu.sg

    http://www.fas.nus.edu.sg/research/application-info.html

    Email: pearly@nus.edu.sg

HKU-HYI: http://www.gradsch.hku.hk/gradsch

   Email: vansit@hku.hk

กองวิเทศสัมพันธ์ได้แจ้งคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิจิตรศิลป์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การสื่อสารมวลชน นิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนส่วนงานละ 1 คน  

และขอให้แจ้งผลการพิจารณาพร้อมส่งใบสมัครและเอกสารประกอบที่ครบถ้วน  มาถึงกองวิเทศสัมพันธ์  
ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 สำหรับ Joint HYI-NUS Doctoral Scholarship
- ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สำหรับ Joint HKU-HYI Doctoral Scholarship   

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือผู้สมัครตามที่แหล่งทุนกำหนด และนำเสนอผู้บริหารลงนามใน  1) หนังสือเสนอชื่อ   และ 2) HYI Fellowship Programs 2018-2019 Institutional Approval Form   จากนั้น ผู้สมัครที่ผ่านการพิจาณาคัดเลือกต้องนำเอกสารไปจัดส่งทาง online ด้วยตนเองตามที่ HYI ระบุ   จึงจะถือว่าครบถ้วนตามขั้นตอนการสมัคร)

09 Jun. 2560 16:35:36 [view:265]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY