ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

            

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวไทยที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี สำหรับ หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์  สัตวแพทยศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html และสมัครรับทุนด้วยตนเองที่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 (วันจันทร์-วันศุกร์)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Japan Government Funding 2018_Undergraduate Students.pdf

09 Jun. 2560 16:35:09 [view:827]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY