ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภทนักศึกษาวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

            

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวไทยที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

ประเภทนักศึกษาวิจัย (Research Students)

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาในญี่ปุ่นในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หรือผู้เชี่ยวชาญ ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย นั้น ทุนการศึกษาจะมอบให้ผู้รับทุนเฉพาะช่วงที่ศึกษาตามหลักสูตรปกติ จนจบเท่านั้น (ตามหลักสูตรมาตรฐานกำหนดไว้ และรวมทั้งเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน ซึ่งแล้วแต่กรณี)

รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือตุลาคม ของปีถัดไป

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html และสมัครรับทุนด้วยตนเองที่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 (วันจันทร์-วันศุกร์)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Japan Government Funding 2018_Research Students.pdf

09 Jun. 2560 16:34:57 [view:178]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY