ทุนศึกษาอบรมภาษาอังกฤษ

            

คณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการสอนภาษา (SEAMEO RELC) จะจัดการสอบคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาอบรมของศูนย์ฯ ประจำปี 2561 ตามหัวข้อหลักสูตร จำนวน 8 หลักสูตร รายละเอียดตามแนบ เพื่อให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครสอบคัดเลือก เพื่อขอรับทุนศึกษาอบรมดังกล่าว 

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.inter.mua.go.th (ภายใต้หัวข้อ Announcement) และส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังหน่วยประสานงานศูนย์ SEAMEO RELC สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560 รายละเอียดดังแนบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Training Funding 2561 (deadline5Sep2017).pdf

25 Aug. 2560 09:54:59 [view:187]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY