ทุนฝึกอบรม ประจำปี 2560-2561 ของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (SEAMEO RECSAM)

            

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (SEAMEO RECSAM) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม ประจำปี 2560-2561 ให้แก่ประเทศสมาชิกของซีมีโอ จำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 2-27 เมษายน 2561 ดังนี้

1. หลักสูตร RC-PS-142-1: Enhancing Primary Science Teaching and Learning through Professional Learning Community จำนวน 2 ทุน

2. หลักสูตร RC-PM-142-2 : Purposeful Assessment in Primary Mathematics Classrooms จำนวน 2 ทุน

3. หลักสูตร RC-SS-142-3 : Meaningful Secondary Science Learning in the STEM Environment จำนวน 1 ทุน

4. หลักสูตร RC-SM-142-4 : Enhancing Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Learning in Secondary Mathematics Classroom จำนวน 2 ทุน

ผู้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ SEAMEO RECSAM จะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ (ไป-กลับ ชั้นประหยัด) ค่าที่พัก และค่าอาหาร ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนดังกล่าว  รายละเอียดข้อมูลสามารถสืบค้น และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร ได้จาก www.inter.mua.go.th (ภายใต้หัวข้อ Announcements) และส่งใบสมัครได้โดยตรงที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: http://inter.mua.go.th/2017/09/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-seameo-recsam-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3/#.WcMl5sgjFPY

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Training Funding 2017-2018 (4 Courses 2-27Apr2018_Deadline9Oct2017).pdf

21 Sep. 2560 10:06:02 [view:143]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY