ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อและทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Ritsumeikan

            

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการขอความอนุเคราะห์จาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ Full Degree และทุนวิจัยระยะสั้น ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านการสมัครรับทุนสนับสนุนจาก Mongbukagakucho (MEXT) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://en.ritsumei.ac.jp/admissions/ รายละเอียดปรากฏในเอกสารดังแนบ ทั้งนี้ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครให้คณะและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

           

09 Nov. 2560 16:32:28 [view:292]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY