ทุน SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2017-2018

            

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านเกษตรของซีมีโอ ประเทศฟิลิปปินส์ ประชาสัมพันธ์ SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2017-2018 ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย และเป็นอาจารย์ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาด้านเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาชุมชน หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่น หรือเชี่ยวชาญในงานวิจัยในขอบเขตของสาขาวิชาที่ทำการสอน/วิจัยอยู่

4. ไม่เคยเป็นผู้ได้รับทุน SEARCA Regional Professorial Chair Grants มาก่อน

5. ได้รับการรับรองความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมของผู้สมัครอย่างเป็นทางการจากหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงานหรือสถาบันต้นสังกัดของผู้สมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.searca.org และจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครส่งผ่านต้นสังกัดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

06 Dec. 2560 14:19:33 [view:98]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY