ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ

            

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับ Ministry of External Affairs of India และสถาบันต่างๆ ในสาธารณรัฐอินเดีย จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2561 จำนวน 4 หลักสูตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการวิสาหกิจ การจัดการธุรกิจ และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยรัฐบาลอินเดีย จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังแนบ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tica.thaigov.net หัวข้อ “ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)” ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครรับทุน ต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดเพื่อเสนอให้สมัครรับทุนหลักสูตรที่สนใจเพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น และต้องจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุนและใบสมัครทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ ส่งให้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัครที่ระบุบนเว็บไซต์ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งจัดทำใบสมัครออนไลน์โดยเลือกสถาบันและหลักสูตรที่ต้องการสมัครได้ที่ http://www.itecgoi.in เลือก “CP Secretariat” เมื่อเริ่มจัดทำใบสมัครออนไลน์ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2203 5000 ต่อ 43102 หรือโทรสาร 0 2143 9325

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
The Sereatariat of the Colombo Plan 2561 at India (4 program).pdf

01 Feb. 2561 10:22:36 [view:82]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY