ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อไปศึกษา  ณ Kanazawa University

            

Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดส่งรายละเอียดการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government Scholarship) ประจำปี 018 ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจทราบ โดยผู้ที่จะสมัครรับทุนต้องมีความรู้ในภาษาญี่ปุ่น เป็นอย่างดี

นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้จัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่สังกัด เพื่อคณะจักได้ดำเนินการเสนอชื่อนักศึกษา จำนวน 2 ราย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังแนบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Japanese Government Scholarship 2018 (DeadlineToIRD14Feb2018).pdf

29 Jan. 2561 10:41:24 [view:70]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY