ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อไปศึกษา  ณ Waseda University

            

Waseda University  ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดส่งรายละเอียดการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government Scholarship) ประจำปี 2018 ให้กับ มช. เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจทราบ โดยผู้สมัครรับทุนต้องมีความรู้ในภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว ให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่สังกัด เพื่อคณะจักได้ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

01 Feb. 2561 13:58:23 [view:192]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY