ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อไปศึกษา  ณ Ochanomizu University

            

Ochanomizu University (OU) ประเทศญี่ปุ่น แจ้งให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษา จำนวน 1 ราย สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2018 โดยผู้สมัครรับทุนต้องเป็นผู้ที่เรียนดี และมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี รายละเอียดดังแนบ

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว โปรดจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่สังกัด เพื่อคณะจักได้ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อจักได้ดำเนินการต่อไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Japanese Government (MEXT) scholarship 2018 (NIKKENSEIDeadlineToIRD05Feb2018).pdf

01 Feb. 2561 14:02:45 [view:253]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY