ทุนดนตรี (Music Grant) ภายใต้ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET ของรัฐบาลออสเตรีย

            

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่า รัฐบาลออสเตรีย ประสงค์จะมอบทุนดนตรี (Music Grant) ภายใต้ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2561 จำนวน 4 ทุน ให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรมด้านดนตรีคลาสสิก ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย 

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่ นางสาววัลคุ์วดี  หินกอง สกอ. ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

13 Feb. 2561 15:49:37 [view:72]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY