ทุน 2018 Korean Government Scholarship Program (KGSP)

            

Chung-Ang University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ที่สนใจที่ไม่ได้ถือสัญชาติเกาหลี เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ มนุษยศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  ศิลปศาสตร์   แพทยศาสตร์   สังคมศาสตร์  และบริหารธุรกิจ ผ่านทุน 2018 Korean Government Scholarship Program (KGSP) ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลี มอบให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://oia.cau.ac.kr/20150504/eng/sub05/sub0502_3_3.php และสามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ตามรายละเอียดดังแนบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Korean Government Scholarship Program (KGSP_Deadline15Mar2018).pdf

07 Mar. 2561 14:20:42 [view:79]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY