ทุน Visiting Scholars Program,  Harvard-Yenching Institute

            

Harvard-Yenching Institute (HYI) แจ้งเรื่อง ทุน Visiting Scholars Program และให้โควต้ามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมัครรับทุน จำนวน 4 ราย (และทุน Joint Doctoral Fellowship Programs อีก 2 ราย โดย HYI จะแจ้งรายละเอียดทุนประเภทนี้ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง) 

ทุนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีข้อกำหนดว่าผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ไปยัง HYI     

ผู้ที่สนใจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Visiting Scholars Program:  Email  programs@harvard-yenching.org

http://www.harvard-yenching.org/helpful-information-fellowship-applicants

ในส่วนของ Joint Doctoral Fellowship Programs นั้น HYI จะส่งข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง(ให้โควต้ามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมัครได้ จำนวน 2 ราย)


ทั้งนี้   บุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิจิตรศิลป์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การสื่อสารมวลชน นิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  สามารถสมัครขอรับทุนดังกล่าวผ่านส่วนงานที่สังกัด และส่วนงานจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนส่วนงานละ 1 คน   

พร้้อมแจ้งผลการพิจารณา และส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบที่ครบถ้วนตามที่แหล่งทุนระบุ  มาถึงกองวิเทศฯ ภายในวันที่  4 กันยายน 2560  เพื่อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือผู้สมัครไม่เกิน 4 ราย ตามที่แหล่งทุนกำหนดและนำเสนอผู้บริหารลงนามใน  1) หนังสือเสนอชื่อ   และ 2) Institutional Approval Form    จากนั้น ผู้สมัครที่ผ่านการพิจาณาคัดเลือกต้องนำเอกสารไปจัดส่งทาง online ด้วยตนเองตามที่ HYI ระบุ    จึงจะถือว่าครบถ้วนตามขั้นตอนการสมัคร

26 Apr. 2560 09:54:17 [view:277]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY