ขอเชิญร่วมงาน Erasmus+ Seminar and Info Day

            

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ European Delegation to Thailand จะจัดกิจกรรม Erasmus+ Seminar and Info Day วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา และห้องประชุมอาวุธ  ศรีสุกรี โดยเป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ Erasmus+ ในสถาบันอุดมศึกษาของภาคเหนือ

ลักษณะกิจกรรมจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ Erasmus+ Programme การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศไทย การถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำร่างโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การบรรยาย Focus Group กลุ่มย่อยเกี่ยวกับสหภาพยุโรป และการดำเนินงานในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของผู้รับทุน Erasmus

ผู้เข้าร่วมที่เป็นเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม และประสานงานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวจันทร์วิมล  เลิศอนันต์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 5394 3668   E-mail: irdcmu@gmail.com

โทรสาร 0 5394 2670

ภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560

19 Apr. 2560 09:56:05 [view:2056]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY